Přijetí politiky životního prostředí

PŘIJETÍ POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍVZHLEDEM K TOMU, ŽE SPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ uznává, že zdravé a udržitelné životní prostředí je důležité pro naše občany, naši ekonomiku a naši budoucnost; a
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ Etickýkodex (2021-01-16) vyžaduje, aby členové představenstva, vedoucí pracovníci a zaměstnanci věnovali maximální úsilí a pozornost řízení environmentálních zdrojů ve prospěch a potěšení současné i budoucí generace; a
VZHLEDEM K TOMU, že v souladu s tímto závazkem v oblasti životního prostředí zavádí společnost COMPANY GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ systém environmentálního managementu (EMS) za účelem zlepšení a dokumentace našeho vlivu na životní prostředí; a
VZHLEDEM K TOMU, že EMS je založen na zásadách stanovených Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO), které upravují environmentální management a dodržování předpisů, a prvním krokem při implementaci EMS je přijetí environmentální politiky.

ROZHODNUTÍ představenstvem SPOLEČNOSTI GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ, že:

Sekce 1:
Představenstvo SPOLEČNOSTI GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ tímto přijímá politiku životního prostředí, která je v příloze PROVIDE POLICY, aby řídila členy představenstva, vedoucí pracovníky a zaměstnance agentur ve všech činnostech včetně plánování, projektování, výstavby a provozu. Správní rada zmocňuje generálního ředitele k provádění drobných revizí zásad, které podstatně nemění základní závazky obsažené v zásadách.

Sekce 2:
Environmentální politika bude pravidelně sdělována všem zaměstnancům SPOLEČNOSTI GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ a veřejnosti. Environmentální politika bude navíc sdělena všem dodavatelům, prodejcům a dalším, kteří dodávají materiály nebo provádějí činnosti jménem agentury. SPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ je bude silně vybízet, aby podpořili náš závazek.

Část 3:
SPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ bude udržovat systém environmentálního managementu (EMS), včetně měřitelných environmentálních cílů a záměrů v souladu s environmentální politikou. Představenstvo zmocňuje generálního ředitele nebo osobu pověřenou dohledem nad EMS a zajišťuje, aby se všichni zaměstnanci zavázali k jeho průběžné implementaci a úspěchu.

DALŠÍ ROZHODNUTÍ, že funkcionáři SPOLEČNOSTI GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ jsou a každý jednající samostatně je oprávněn a nařízen k přijetí dalších opatření, která mohou být nezbytná, vhodná nebo doporučená k provedení tohoto usnesení a dodatku a veškerá taková předchozí opatření jsou tímto ratifikováno; a
My, níže podepsaní, tímto potvrzujeme, že SPOLEČNOST GLOBAL INVESTMENT GROUP CZ se skládá z [POČET] členů, z nichž [POČET], tvořících kvorum, byli řádně a pravidelně svoláni, všimli si, svolali a uspořádali toto [DEN ] den [MĚSÍC, ROK] a že výše uvedené usnesení bylo na uvedené schůzi řádně přijato kladným hlasováním [NUMBER] členů a bylo proti [NUMBER] členů, a uvedené usnesení bylo řádně zaznamenáno v zápisu a je v plné síle a účinnosti.