Podílové listy

Podílový list vydaný podílovým fondem je cenný papír, který dokládá podíl investora na majetku v podílovém fondu. Shromážděné peněžní prostředky od investorů jsou dále investovány v rámci předem stanovené strategie fondu. Oproti akcionářům u akciových společností nemají podílníci u podílových fondů přímý vliv na činnost fondu. Podílové listy nejsou obchodovány na burzách, jejich nákup a zpětný odkup probíhá přes fondem stanovené distribuční partnery. Ocenění portfolia podílového fondu probíhá obvykle jednou denně, podílové listy proto mají pouze cenu za den. Likvidita podílových listů je vzhledem k absenci veřejné  obchodovatelnosti nižší.

Nejčastějším typem fondů, do kterých investují běžní investoři z řad občanů, jsou otevřené podílové fondy. Tyto fondy nemají limitovaný počet vydávaných podílových listů a investiční společnost má povinnost odkoupit od podílníka podílový list zpět, pokud o to podílník požádá. Cenu, za kterou se podílový list prodává a zpět vykupuje, stanovuje investiční společnost, a to podle férového ocenění majetku v podílovém fondu.

Existují i uzavřené podílové fondy, kdy investiční společnost nemá povinnost zpětného odkupu podílových listů. Uzavřené podílové fondy mají stanoven minimální počet podílových listů a dobu, po kterou budou podílové listy vydávány.

Shrnutí investice do podílových listů (otevřené podílové fondy):

  • profesionální správa majetku
  • vhodné i pro začínající investory
  • likvidita podílových listů (vypořádání trvá obvykle dny)
  • diverzifikace rizik
  • daňové zvýhodnění (po 3. roku osvobození od daně z kapitálových výnosů)
  • možné poplatky vzhledem ke správě (vstupní, výstupní, za správu)
  • výnos závisí na cenovém trendu podkladových cenných papírů v portfoliu